Category Archives: เช่ารถหรู

เช่ารถหรูระวังค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่

เช่ารถหรูเมื่อคุณเจอข้อตกลงเช่ารถหรูซึ่งดูเหมือนง่าย ๆ จากโลก คิดสองครั้งก่อนที่จะใช้ประโยชน์ แม้ว่าราคาที่ประกาศไว้จะต่ำ เช่ารถหรูแต่คุณก็อาจต้องจ่ายเพิ่มเนื่องจากค่าใช้จ่ายแอบแฝงต่างๆ เช่ารถหรูมีบริษัทให้เช่ารถยนต์หรูหลายแห่งที่ไม่เปิดเผยค่าใช้จ่ายเหล่านี้ต่อลูกค้า และการเรียกเก็บเงินขั้นสุดท้ายมักจะเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจ ด้านล่างนี้คือค่าใช้จ่ายแอบแฝงบางส่วนที่คุณต้องระวังก่อนจะเช่ารถหรู

ภาษีขาย

เช่ารถหรูอัตราที่โฆษณาโดยบริษัทให้เช่าอาจไม่รวมภาษี ดังนั้นเตรียมที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับภาษีขาย ควอนตัมของภาษีจะแตกต่างกันไปตามประเทศหรือรัฐที่คุณจะจ้างรถหรูของคุณ ภาษีการขายมักอยู่ระหว่าง 10 ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงภาษีได้ แต่ถึงกระนั้น เช่ารถหรูคุณจะไม่แปลกใจกับเรื่องนี้เมื่อคุณถามตัวแทนเช่าของคุณอย่างชัดเจนว่าอัตราการจ้างงานที่พวกเขาประกาศนั้นไม่รวมหรือรวมภาษีแล้วหรือไม่

ค่าสนามบิน

เช่ารถหรูหากคุณจ้างบริษัทรถเช่าที่สนามบิน คุณอาจต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสนามบินเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมมักจะครอบคลุมอัตราสิ่งอำนวยความสะดวกของลูกค้า ค่าธรรมเนียมการส่งและรับ และค่าธรรมเนียมการกู้คืนส่วนลด คุณสามารถเปลี่ยนค่าธรรมเนียมสนามบินได้เมื่อคุณเช่ารถหรูจากตัวแทนให้เช่าซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสนามบินแต่อย่างใด

ประกันค่าเช่า

เช่ารถหรูประกันรถยนต์ปกติไม่ครอบคลุมค่าเช่า ความคุ้มครองทั่วไปที่เรียกเก็บขณะเช่ารถหรูเป็นความเสียหายจากอุบัติเหตุ การจ่ายเงินเพื่อประกันมากขึ้น คุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาทางการเงินได้หากรถได้รับความเสียหาย คุณยังสามารถหลีกเลี่ยงการจ่ายประกันเพิ่มได้ หากค่าสินไหมทดแทนส่วนบุคคลของคุณคุ้มครองคุณ ไม่ว่าคุณจะเดินทางในรถเช่าหรือไม่ก็ตาม